Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

02.09.2014

Upozornění! Veškeré karosářské díly určené pro nalakování je NUTNÉ před lakováním vyzkoušet na vozidle, popř. spasovat. Pokud by díl náhodou nepasoval, tak nalakovaný již NELZE vrátit.

Prosíme o kontrolu zboží po přejímce zboží od dopravce  
IN-TIME , TOTRANS ,DPD
PPL, při poškození zásilky okamžitě reklamovat!

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi
společností
SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem
Rybářská 1222
709 00 Ostrava
IČ:27799212
DIČ:CZ27799212,
zapsána u Krajské Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52139
 (dále jen prodávající nebo dodavatel) a druhými stranami (dále jen kupující nebo odběratel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.


Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost
SIMPLE PARTS s.r.o,
se sídlem Rybářská 1222,
709 00 Ostrava,
IČ:27799212,
DIČ:CZ27799212,
zapsána u Krajské Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52139 .

SIMPLE PARTS s.r.o je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

2. Uzavření smlouvy

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v dané objednávce a to následující pracovní den od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet v den přijetí platby na účet.Samozřejmě v případě jiné dodací lhůty Vás prodejce bude nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat na vaší e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží. Lhůtu 24 hodin nelze dodržet, v případě, že zboží není na skladě a je nutno ho objednat. V tomto případě Vás budeme s předstihem, tedy nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky, informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání.


2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku.Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

3.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu SIMPLE PARTS s.r.o., a že je neposkytne žádným jiným subjektům, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na základě písemné žádosti kupujícího, je prodávající povinen údaje o daném kupujícím vymazat z databáze zákazníků.

4.
Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, pak má prodávající právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

5.
Prodávající má povinnost uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za dané zboží, DPH a za dopravu.


Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující má povinnost uvést jméno , příjmení , telefon , e-mailovou adresu a správnou poštovní adresu   na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.
Kupující se dále zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

3.
Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat na e-mailové adrese
info@autodilyparts.cz .

4.Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též formulář viz text

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
adresát:
SIMPLE PARTS s.r.o., se sídlem
Rybářská 1222
709 00 Ostrava
IČ:27799212
DIČ:CZ27799212,
zapsána u Krajské Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52139

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

 

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu (1): …………………………………………………………………...

 

 

- Číslo objednávky(1): ……………………………………………………………………………

 

- Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.1/ Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zkopírovat do emailu a zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@autodilyparts.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.
Kupující je obeznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat pouze jako ilustrační.

6.
Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

7.
Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, eBanka, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

8.Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „ není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit od jiného výrobce nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.autodilyaaa.cz  platného ke dni
dodání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné úpravy
cen za zboží v návaznosti na úpravě cen svých dodavatelů. V ceně zboží není započítáno balné a doprava, není li dohodnuto
nebo dále stanoveno jinak.

Platební metody
V současné době mohou kupující využít při placení zboží tyto platební styky:
- Dobírka 
- Platba předfaktůry

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na adrese 
www.autodilyaaa.cz  na základě internetové objednávky kupujícího, případně telefonicky.


4. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží


Expedice zboží
Vámi objednané zboží ,které je skladem expedujeme následující pracovní den od vytvoření objednávky. Samozřejmě v případě jiné dodací lhůty Vás budeme nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat na vaší e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží. Lhůtu 24 hodin nelze dodržet, v případě, že zboží není na skladě a je nutno ho objednat. V tomto případě Vás budeme s předstihem, tedy nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky, informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání.

Kupující je povinen zboží při předání překontrolovat (porušení krabice, neporušenost pásky), řádně převzít a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit prodávajícímu,
sepsat s dopravcem škodní protokol a zaslat e-mailem prodávajícímu
info@autodilyparts.cz . Pokud je však převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pak na jakékoliv dodatečné reklamace neúplnosti či poškození zásilky nemá kupující žádný nárok.

Dopravné a balné
Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce IN-TIME a DPD  zásilky do 20 Kg menší objem , TOPTRANS vetší objem i váha
www.intime.cz
www.toptrans.cz
www.dpd.czPřehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
Zásilka IN-TIME (Česká republika - dobírkou) 133,-Kč
- platí pokud Vaše objednávka NEOBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Česká republika - dobírkou) 251,- Kč
- platí pokud Vaše objednávka OBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Česká republika - dobírkou) 301,-Kč
- platí pokud Vaše objednávka OBSAHUJE 2 nárazník,

Zásilka TOPTRANS,IN-TIME (Slovensko - dobírkou) 199Kč
- platí pokud Vaše objednávka NEOBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Slovensko - dobírkou) 300Kč
- platí pokud Vaše objednávka OBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

zavolání před doručením od přepravní služby  IN-TIME,TOPTRANS 10Kč 

V případě ,že si zákazník není jistý cenou dopravného může požádat o výpočet ceny dopravného na
info@autodilyparts.cz


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel:Simple Parts s.r.o. Rybářská 1222/7 70900 Ostrava - Mariánské Hory IČO: 27799212 www.autodilyparts.cz

JavaScript musí být povolen