Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Reklamační podmínky

08.02.2010

1. Postup při reklamaci zcela vychází ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Každý kupující má právo v záruční době reklamovat výhradně vady a poškození, které mají vliv na funkci či bezpečnost zakoupené věci. U věcí prodaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla tato nižší cena sjednána a zároveň neodpovídá za poškození vzniklé v důsledku nedbalého či nesprávného použití.

2. Při prodeji věci činí záruční doba 24 měsíců, pokud však na prodané věci, jejím obalu, návodu či záruční liště není vyznačena doba delší, začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Pokud je záruční doba delší než dva roky, pak prodávající určí podmínky i rozsah této záruky v záručním či dodacím listě.

3. Uvádí-li do provozu koupenou věc jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4. Kupující ihned po převzetí věc prohlédne.

5. Zjistí-li kupující, že dodané zboží má vadu, pak vyhotoví o vadě záznam. Prokáže obchodní původ věci, tzn., prokáže doloženým dokladem nabytí věci od prodávajícího.

6. Reklamaci včetně odstranění vady musí reklamační oddělení vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, pak má kupující právo, aby byla řádně a včas odstraněna, a reklamační oddělení má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může reklamační oddělení k žádosti kupujícího věc vyměnit, nebo týká-li se vada jen součásti věci, vyměnit součást. Není-li takový postup možný, může reklamační oddělení poskytnout k žádosti kupujícího přiměřenou slevu.

8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby koupená věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo, aby mu reklamační oddělení věc vyměnilo, či může od smlouvy odstoupit.

9. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo větší počet vad věc řádně užívat.

10. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo kupující na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

11. Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

12. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruka, zaniknou, nebyla-li uplatněna u reklamačního oddělení v záruční době.

13. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

14. Odpovědnost za vady prodávajícího nevznikne zejména v případě:
a)je-li vada věci způsobena prokazatelně běžným opotřebením, či nesprávným užíváním,
b)nebyly dodrženy podmínky odborné montáže, montáž byla provedena firmou, která k montážní činnosti není způsobilá,
c)porušením ochranných pečetí a nálepek,
d)používáním zboží způsobem a v podmínkách, které neodpovídají svými znaky parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
e)předložením neúplných či zjevně pozměněných dokladů - záruční list, doklad o kupní smlouvě.

15. Záruka se nevztahuje zejména na:
a)vady způsobené mechanickým poškozením (např. pádem), elektrostatickým nábojem, povětrnostními vlivy, živelnou pohromou apod.
b)vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a užívání, nedostatečnou údržbou apod.
c)vady způsobené zapojením do elektrické sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel:Simple Parts s.r.o. Rybářská 1222/7 70900 Ostrava - Mariánské Hory IČO: 27799212 www.autodilyparts.cz

JavaScript musí být povolen